ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    27 ފެބުރުވަރީ  2019 ، ބުދަ  10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 

4.1 “ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ” އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ޢަމަލުކުރައްވަމުންނުދާތީ، އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              25 ފެބުރުވަރީ 2019