ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން -2019/07


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2019/07

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު، އިތުރު އިޞްލާޙެއްނެތި އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖަނަވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

              20 ޖަނަވަރީ 2019