ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން 2019/6


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/06

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

“ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019” ގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ (1) ގައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ލެވެލް ޑިޕްލޮމާއަށް މަތިކޮށް އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖަނަވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

              20 ޖަނަވަރީ 2019