ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން 2019 އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2019/5


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު 2019/05

  • ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ “ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން 2019” އުޞޫލަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖަނަވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

          20 ޖަނަވަރީ 2019