ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    20 ފެބުރުވަރީ  2019 ، ބުދަ  10:00

އެޖެންޑާ

  1. 1- ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. 2- ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. 3- ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. 3.1 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
    • 3.2  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019 އާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  1. 4- ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. 5- އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 87، 88، 89، 90 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. 6- ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              18 ފެބުރުވަރީ 2019