ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ވިޔަވަތި އިނާމު ހަމަޖެއްސުން- 2018/58


ނަންބަރ: 2018/58

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި އިނާމު 2018 އަށް އެދި ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް 2018ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 4,400.00ރުފިޔާ، 2019ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ނޮވެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 15 ނޮވެމްބަރު 2018