ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    15 ނޮވެންބަރު 2018 ، ބުރާސްފަތި ،  10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • 2ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 6ވަނަ ރައީސް އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދައުވަތު އަރުވާފައިވާ އެ ދަރުބާރުގައި މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
    • ވިޔަވަތި އިނާމު 2018 އަށް އެދި ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              13 ނޮވެންބަރު 2018