އިމަޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން-2018/56


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/56

  • ހުށަހެޅުން: އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްތައް، އެ ބިޑުތަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި، ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމަށާއި، އެއަށްފަހު އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ މުޢާމަލާތުކޮށްގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ނޮވެމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 05 ނޮވެމްބަރު 2018