އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓާއި، އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން-2018/55


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/55

  • ހުށަހެޅުން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ -/165،000 ރުފިޔާގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ -/165،600 ރުފިޔާގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙްކުރައްވައި، ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ނޮވެމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 05 ނޮވެމްބަރު 2018