ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ޞައްޙަކަމަށް ކަނޑައެޅުން-2018/54


ނަންބަރ: 2018/54

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިހުރި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ނޮވެމްބަރު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 05 ނޮވެމްބަރު 2018