ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    05 ނޮވެންބަރު 2018،  ހޯމަ،  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމާ ގުޅޭ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުން.
  • ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިހުރި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަނޑައެޅުން.
  • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ 65,000/-1 ރުފިޔާގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން.
  • އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 75ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              04 ނޮވެންބަރު 2018