މާމުލިލާންޗުން ބައުވެގެން ނެގިފައިވާ 4 އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން


  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2018/53

  • ހުށަހެޅުން: މާމުލި ލާންޗުން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ފޯރ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނާއި، ކުރިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ޓޫ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު      – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

މާމުލިލާންޗުން ބައުވެގެން ނަގާފައި ޔަމަހާ 200ގެ  ފޯރ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނާއި، ކުރިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ޓޫ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނުގެ ތެރެއިން  ޔަމަހާ 200ގެ ފޯރ ސްޓްރޯކް އިންޖީނަކާއި، ޓޫ ސްޓްރޯކް އިންޖީނަކާ ޕެއަރކޮށް، ނީލަމެއް 30,000.00  ރުފިޔާއިން ފަށައި، ފަހަރަކު 3,000.00 ރުފިޔާ އިތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް މި 4 އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 75ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 30  އޮކްޓޯބަރ 2018