އަންހެނުން ބަލިވެގެން ލޯނުނުދެއްކޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވި ފަރާތަކަށް ލުއިލޯނުގެ 4 މަސްދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ އުނިކޮށްދިނުން


    ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/52

  • ހުށަހެޅުން: މަދަދު ލުއިލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫ ކޮތަރިވިލާ ޙުސައިން ޙަލީލު ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަތްމަތި ދަތިވެފައިވާތީ، މަދަދު ލުއިލޯނުގެ 4 މަސްދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

މަދަދު ލުއިލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫ ކޮތަރިވިލާ ޙުސައިން ޚަލީލުގެ އަނބިމީހާގެ ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަތްމަތި ދަތިވެ، މަދަދު ލުއިލޯނުގެ 4 މަސްދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 23  އޮކްޓޯބަރ 2018