އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން-2018/51


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/51

  • ހުށަހެޅުން އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަޖެޓަށް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ -/300,000 ރުފިޔާއަށް މަރާމާތުކޮށް ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އަތޮޅުވެއްސަށް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ -/100,000 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން -/60,000ރުފިޔާ އުނިކޮށް އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 72ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 11  އޮކްޓޯބަރ 2018