ވިޔަވަތި އިނާމު އެވޯޑް ޑިޒައިންކުރުން-2018/50


ނަންބަރ: 2018/50

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި އިނާމު އެވޯޑް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު        ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީއާއި، ޝީލްޑްތަކާއި، ސެޓްފިކެޓް ޑިޒައިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 71ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 09  އޮކްޓޯބަރ 2018