ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 72ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    11 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ބުރާސްފަތި 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން
  2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              10 އޮކްޓޫބަރު 2018