ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ލައިޓް ދޫކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން- 2018/47


ނަންބަރ: 2018/47

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގެނެވޭ ލައިޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، ރަށްރަށަށް ބަހާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މަޝްވަރާ ކަރުދާސް 2018/70/3/3 ގެ ކޮލަމް 14ގައިވާ ޢަދަދުތަކަށް ރަށްރަށަށް ލައިޓް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ 2018