ކޯސް ހިންގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ މާލަން ދޫކުރުން-2018/46


ނަންބަރ: 2018/46

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ހިންގާ “ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް ސްޓަޑީޒް” ގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ މާލަން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ހިންގާ “ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް ސްޓަޑީޒް” ގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ މާލަން ހިލޭ އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ 2018