ސްޓޭޓްހައުސްގެ ކޮޓަރިކުލި، ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން-2018/45


ނަންބަރ: 2018/45

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މަޝްވަރާ ކަރުދާސް 2018/70/3/1 ގައި ވާގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އަދި ކޮޓަރިތަކުގެ ކުލި ނަގަމުންގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

2 އޮކްޓޯބަރ 2018