ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    02 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ހިންގާ “ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް ސްޓަޑީޒް” ގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ މާލަން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގެނެވޭ ލައިޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، ރަށްރަށަށް ބަހާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް، ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 66، 67، 68، 69ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              30 ސެޕްޓެންބަރު 2018