ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 69ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    26 ސެޕްޓެންބަރު 2018،  ބުދަ، މެންދުރުކުރި 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ހިންގާ “ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް ސްޓަޑީޒް” ގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ މާލަން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިންގޭ ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 66، 67، 68ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              24 ސެޕްޓެންބަރު 2018