ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 68ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018،  ބުރާސްފަތި، މެންދުރުކުރި 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 2018 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާ 3 މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ހިންގާ “ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް ސްޓަޑީޒް” ގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ މާލަން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 66، 67ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              16 ސެޕްޓެންބަރު 2018