އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާބެހޭ-2018/44


ނަންބަރ: 2018/44

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިދާރީ ފަށަލައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މަރާމާތުތައް މިހާރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވެންހުރި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

30  އޯގަސްޓް 2018