މާމުލިލާންޗަށް އައު 2 އިންޖީނު ހޯދުން-2018/42


   ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/42

  • ހުށަހެޅުން: މާމުލިލާންޗަށް އައު 2 އިންޖީނު ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މާމުލިލާންޗަށް 250 ހޯސްޕަވަރުގެ އައުޓްބޯޑް އައު 2 އިންޖީނު ހޯދުމަށް ގެނެވިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައި ހިމެނޭ ސުޒުކީ ބުރޭންޑްގެ 2 އިންޖީނު ގަތުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

15  އޯގަސްޓް 2018