މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަފިލުވުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތި ނީލަންކިއުން-2018/41


  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/41

  • ހުށަހެޅުން: މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން “މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް” ގައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

8  އޯގަސްޓް 2018