ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން-2018/40


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/40

  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އަހަރީޗުއްޓީ 16 އޯގަސްޓުގައި ފެށުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާތީ، ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 16 އޮގަސްޓް 2018 އަށް، ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

8  އޯގަސްޓް 2018