ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 62ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    24 ޖުލައި 2018،  އަންގާރަ، ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ސްޓާފް އެވޯޑް 2018ގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • އާބާދު 50 ކުޅިވަރު ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޓިންގރޫމް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 

 

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 55.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 61ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              22  ޖުލައި  2018