ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ޙަރަކާތު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން- 2018/33


     ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/33

  • ހުށަހެޅުން: 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓަށް، ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 58ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2018