2018/32-އިމަރޖެންސީ ޕެންޕަންޕް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން


       ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/32

  • ހުށަހެޅުން: 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އެމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ފެންޕަމްޕްގެ ސައިޒް 3 އިންޗިއަށް ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ބަދަލެއްނުގެނެސް މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 58ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 ޖުލައި 2018