ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 61ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    17 ޖުލައި 2018،  އަންގާރަ، ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެން ޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލެޑްލައިޓް ގެނައުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން.
  • 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 55.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 60ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              15 ޖުލައި  2018