ލެޑް ލައިޓް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއިގުޅިގެން ބިޑް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ މާކްސް ޝީޓް


Bid Evaluation Form LED LIGHT