ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް ފާސްކުރުން


      ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/31

  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ އަހަރީޗުއްޓީއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް ފާސްކޮށް، އެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 13:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 58ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

26 ޖޫން 2018