ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 83ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 ނޮވެންބަރު 2023 ، ބުދަ    ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް، ކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މަޝްވަރާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން

3.2 މުވައްޒަފުންގެ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން. 

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 82ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏13 ނޮވެންބަރު 2023