ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބައިވެރިވުންދޭނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުން-2023/35


ނަންބަރު: (N)227-2023/35

  • ހުށަހެޅުން: ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ރަށުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ 3 ރަށް ކަމުގައިވާ މަރޮށި، ފޯކައިދޫ، ފޭދޫ އަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 81ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރު  2023