ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން-2023/34


ނަންބަރު: (N)227-2023/34

  • ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން، ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނޭގޮތް ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެ ޖަމިއްޔާގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވޭ އިދާރީ ކޮމެޓީއަކުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 81ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރު  2023