މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ރަށް ކަނޑައެޅުން-2023/33


ނަންބަރު: (N)227-2023/33

  • ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގޮއިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރު  2023