އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ޖަމާކޮށްދެއްވި ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން-2023/32


ނަންބަރު: (N)227-2023/32

  • ހުށަހެޅުން: އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރު  2023