މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން-2023/31


ނަންބަރު: (N)227-2023/31

  • ހުށަހެޅުން: މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރު  2023