ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަސްކުރުން-2023/30


ނަންބަރު: (N)227-2023/30

  • ހުށަހެޅުން: 04 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ “ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2023” 15 ޑިސެންބަރު 2023 އަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހެޅުއްވީ: އިބްރާހީމް ޝާހިދު ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލް   ތާޢީދުކުރެއްވީ: މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު، ޢަލީ ރަބީޢު

04 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ “ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2023” 20  ނޮވެންބަރު 2023 އަށް ފަސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 ސެޕްޓެންބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 79ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

26 ސެޕްޓެންބަރު  2023