ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސޭ ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން-2023/28


ނަންބަރު: (N)227-2023/28

  • ހުށަހެޅުން: އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސޭ ބަޖެޓުގެ ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އެތްލެޓިކްސް ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ، ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ބަޖެޓް އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮގަސްޓު 15 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 78ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

15 އޮގަސްޓު  2023