ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 81ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏26 އޮކްޓޯބަރު 2023 ، ބުރާސްފަތި   ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން، ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓަށް ހުށައެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުން 
  • ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުށައެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސްލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާނޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައެޅުން
  • އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއެކު ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ 4 މަހުން 1 މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 24 އޮކްޓޯބަރ‏ 2023