ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏11 އޮކްޓޯބަރު 2023 ، ބުދަ،   ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ)

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން އިން ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން.
  • މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 79ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏05 އޮކްޓޯބަރު 2023