ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 79ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏26‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2023 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. 

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
    • ހުށަހެޅުއްވީ: އިބްރާހީމް ޝާހިދު ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

މައްސަލަ:   04 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ “ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2023” 15 ޑިސެންބަރު 2023 އަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 77، 78ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏24 ސެޕްޓެންބަރު 2023