ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 52ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    17 މެއި 2018،  ބުރާސްފަތި – ހެނދުނު 11:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގައި އިމަޖެންސީ ފެންޕަންޕް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ލެޓްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލެޑްލައިޓް ހޯދުމާއި،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމުގެ ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 51 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              14  މެއި  2018