ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    24 އޭޕްރީލް 2018،  އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • އެފް.އޭ.އެމް އިން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018ގެ ފައިނަލް ރައުންޑަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ށ.ފޯކައިދޫ އެފް.ސީ އަށް މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު 277/277/2018/1 (17/4/2018) ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސްޓާފް އެވޯޑް ސިޔާސަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 49 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              22 އޭޕްރީލް 2018