ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން -2018/27


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/27

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވޭނެއް ހޯދުމަށް 2017ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވެހިކަލްގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށް 2017ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތް، ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 49ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

17 އޭޕްރީލް 2018