މަރިޔާދުގެއިން, އަދި އަތޮޅުގެއިން ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުން- 2018/26


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/26

  • ހުށަހެޅުން: މަރިޔާދުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް” އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 49ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

17 އޭޕްރީލް 2018