ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން -2018/25


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

       ނަންބަރ: 2018/25

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 49ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

17 އޭޕްރީލް 2018