އެފް.އޭ.އެމް އިން 2019 ގައި ހިންގާ ކޯޗިންގ ކޭމްޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/24

  • ހުށަހެޅުން:      ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އެފް.އޭ.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ލައިސަންސް ކޯޗިންގކޯސް އަދި ގްރާސް ރޫޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އެފް.އޭ.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ލައިސަންސް ކޯޗިންގކޯސް އަދި ގްރާސް ރޫޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް އެފް.އޭ.އެމްގައި ދެންނެވުމަށް ފެނެއެވެ.

            މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

10އޭޕްރީލް 2018