އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނި އެހީ ހަމަޖެއްސުން


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2018/22

  • ހުށަހެޅުން:     އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނިއެހީ ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެމް.އައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

10  އޭޕްރީލް  2018